Rozmiar czcionki: T  T+  T++     Kontrast: C1  C2  C3    Wersja klasyczna
MIEJSKO-GMINNA BIBLITEKA PUBLICZNA W GŁOGÓWKU

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głogówku

Deklaracja dostępności strony internetowej

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głogówku im. Rafała Urbana zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

 www.migbp-glogowek.wbp.opole.pl

    Data ostatniej istotnej aktualizacji strony : 15.12.2021r

 

Data publikacji strony internetowej: 2013.03.30

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-03.20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-06-30

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-06-30

 

 Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 15.12.2021r

 

Umożliwiono skalowalność czcionki oraz możliwość wyboru tła kontrastowego


Treści lub funkcje niedostępne

Brak skalowalności czcionki i możliwości wyboru tła kontrastowego

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest Bożena Glacel adres e-mail: biblioteka.glogowek@interia.pl ,

 telefon 774374051

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Biblioteka Publiczna  mieści się przy ulicy Batorego 10 w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku. Do budynku prowadzi wejście  od strony ulicy Targowej. Obiekt biblioteczny posiada podjazd/podejście do budynku bez barier architektonicznych (krawężników i schodów), z poziomu chodnika prowadzącego do budynku. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w budynku są szerokie i nie powodują utrudnień w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami..

Dostosowanie schodów

Schody są szerokie, nie są strome. Krawędzie stopni schodów są oznaczone taśmą kontrastową/oznakowane na potrzeby osób niedowidzących. 

Dostosowanie wind

W budynku nie są dostępne windy.

Dostępność pochylni

W budynku nie są dostępne pochylnie.

Dostępność platform

W budynku nie są dostępne platformy.

Dostępność informacji głosowych

W budynku nie są dostępne informacje głosowe.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma dostępnych pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Na parkingu umiejscowionym przed budynkiem  znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

W Bibliotece Publicznej obowiązuje prawo wstępu z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

W Bibliotece Publicznej nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Dodatkowe informacje

W budynku znajduje się odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Filie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

Placówki nieumożliwiające wjazdu do budynku osobom na wózkach inwalidzkich (w korzystaniu z biblioteki/naszych zbiorów pomaga bibliotekarz):

W bibliotekach nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi ( oprócz filii Baszta w Głogówku).