Image 1

Regulaminy

 


 

                                 

 

Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”

 

 

Organizatorzy

 

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku

 

 

Regulami

 

Cele konkursu:

 

– pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej;

 

– konfrontowanie twórczości poetyckiej;

 

– promowanie młodych twórców.

 

                                   Zasady

 

 • ·Uczestnikiem może być każdy autor, który w terminie do 19 września 2020 r. nadeśle zestaw wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach (zastrzeżenie dotyczy czasopism i magazynów papierowych oraz internetowych, natomiast dopuszczamy teksty publikowane na blogach i prywatnych stronach autorów). Teksty nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
 • · Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.
 • · Na konkurs należy nadesłać – w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego lub czytelnego rękopisu – zestaw pięciu wierszy w czterech egzemplarzach.
 • · Uczestnicy wysyłają prace na adres:

 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 6, 09-402 Płock.

 

 • · Nadsyłane teksty powinny być opatrzone godłem (pseudonimem). Imię, nazwisko, adres autora, a także numer telefonu kontaktowego i adres mailowy należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączonej do zestawu wierszy.
 • · Jeżeli uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, w kopercie z godłem należy umieścić dodatkowo podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniu wizerunku w celach promocyjnych konkursu.
 • · Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jeden zestaw wierszy. Przesłanie więcej niż jednego zestawu wierszy jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie.
 • · Na kopercie z nadsyłanymi pracami powinien znaleźć się dopisek: Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”.
 • · Organizatorzy nie zwracają tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych wierszy oraz nazwisk ich autorów w tomie pokonkursowym, prezentacji w prasie, radiu, telewizji, a także do nieograniczonego rozpowszechniania utworów w Internecie (m.in. w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej) bez zgody autorów i honorarium.
 • · Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na publikację w tomie pokonkursowym.
  • · Szczegółowe dane osobowe uczestników konkursu będą w posiadaniu organizatora tylko w okresie nadsyłania zestawów i prac jury, po czym zostaną usunięte.
  • · Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu (w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę wyraża jego rodzic/opiekun prawny). Uczestnik Konkursu jest ponadto zobowiązany dołączyć do pracy konkursowej zgodę na publikację utworów. Niewypełnienie lub złamanie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z zapisów Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia z udziału w Konkursie. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Komisja.

 

Nagrody

 

 • · Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów jury złożone z krytyków literackich, poetów i przedstawicieli organizatora.
 • · Przewiduje się następujący podział nagród i wyróżnień (finansowych):

 

– Nagrody i wyróżnienia ogólne (w tym I Nagroda Prezydenta Miasta Płocka – „Liść Dębu”) – Wyróżnienie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku – Wyróżnienie za zestaw wierszy o tematyce związanej z Płockiem (nawiązujący do historii lub współczesności miasta).

 

– Nagroda Dyrektora Książnicy Płockiej w kategorii: limeryk (nagrodzony zostanie najlepszy zestaw limeryków lub najlepsze pojedyncze utwory w tym gatunku literackim).

 

 • · Jury może zrezygnować z przyznania którejś nagrody lub dokonać innego podziału nagród.
 • · Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie 2020 r., w formule zgodnej z obowiązującymi w tym czasie zasadami bezpieczeństwa.

 


 

OŚWIADCZENIE

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam  zgodę  na wprowadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych:

 

/imię i nazwisko/……………………………………………………………………….………
telefon …………………………………… w bazie danych  prowadzonej przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego w Płocku przy ul. Kościuszki 6 w celach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu O Liść Dębu. Wyrażam zgodę na podanie moich danych osobowych (imię i nazwisko) do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązkiem informacyjnym organizatora konkursu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z interesem publicznym wynikającym z organizacji konkursów i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu obowiązku informacyjnego wynikającego z przeprowadzonego konkursu.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Fakt niepodania ww. danych skutkuje dyskwalifikacją uczestnika.

 

Ponadto wyrażam/nie wyrażam[1] zgodę/y na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Książnicę Płocką - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na cele związane z promocją działalności. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to publikacje, Internet, telewizja, wystawy.

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego z siedzibą w Płocku, ul. Kościuszki 6. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem
e-mail: iod@ksiaznicaplocka.pl.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

……………

 

Data                                                                                                                       …………………………..

 

                                                                                                                                                 podpis

 

 

 [1] Niepotrzebne skreślić

 


OŚWIADCZENIE

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam  zgodę  na wprowadzenie i przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka /imię i nazwisko/………………………………………………………………………
telefon do rodziców………….….……………… w bazie danych  prowadzonej przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego w Płocku przy ul. Kościuszki 6 w celach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu O Liść Dębu. Wyrażam zgodę na podanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko) do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązkiem informacyjnym organizatora konkursu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z interesem publicznym wynikającym z organizacji konkursów i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu obowiązku informacyjnego wynikającego z przeprowadzonego konkursu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Fakt niepodania ww. danych skutkuje dyskwalifikacją uczestnika.

Ponadto wyrażam/nie wyrażam[1] zgodę/y na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez Książnicę Płocką - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na cele związane z promocją działalności. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to publikacje, Internet, telewizja, wystawy.

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Książnica Płocka
im. Władysława Broniewskiego z siedzibą w Płocku, ul. Kościuszki 6.
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: iod@ksiaznicaplocka.pl.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dziecka oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

……………

Data                                                                                                                     …………………………..

                                                                                                                                              podpis

 [1] Niepotrzebne skreślić


 

 

OŚWIADCZENIE rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

Ja, niżej podpisany

 

………………………………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

oświadczam, że zestaw wierszy nadesłanych na Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O LIŚĆ DĘBU”:

 

- jest osobistym dziełem mojego dziecka …………………………………………………………………………………………….……

 

(imię i nazwisko dziecka)

 

- zrzekam się majątkowego prawa autorskiego na rzecz Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego,

 

- wyrażam zgodę na dalszą publikację wierszy, jak również prawo na nieodpłatne wykorzystanie w Internecie, prasie, radiu, telewizji nagrodzonych czy wyróżnionych wierszy.

 

 

 

…………………………………………………..
       (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

 

 

  W oparciu o artykuł 14 ust .4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE/2016/679) z 27 kwietnia 2016r
       REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW
        Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogówku
I.    ZASADY REJESTRACJI W BIBLIOTECE
1.    Prawo do korzystania z Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogówku  oraz w Filii bibliotecznych w gminie Głogówek ( tj. w Racławicach Śląskich, Twardawie, Błażejowicach, Biedrzychowicach, Szonowie, Kazimierzu, Wierzchu oraz filii miejskiej „ Baszta”), zwanych w dalszej części Regulaminu „Biblioteką”, mają wszyscy mieszkańcy Gminy Głogówek. W szczególnych przypadkach zezwala się na korzystanie ze zbiorów bibliotecznych osobom zamieszkałym poza Gminą.
2.    Warunkiem do korzystania ze zbiorów jest rejestracja w Bibliotece.
       Rejestracji nowego czytelnika można dokonać w każdym dniu roboczym Biblioteki. Rejestracja realizowana jest na podstawie dobrowolnego podania danych osobowych przez    czytelnika. W tym celu należy okazać  bibliotekarzowi dokument tożsamości (np. dowód osobisty,  legitymację szkolną lub  inny dokument) .  Rejestracja dokonywana jest na karcie „ zobowiązania” obowiązującego w Bibliote  i  przechowywana jest w formie papierowej.
 Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową rejestracji w Bibliotece.
W przypadku osób nieletnich, poświadczenie za wypełnienie zobowiązań w stosunku do Biblioteki wynikających z niniejszego Regulaminu, składają rodzice lub prawni opiekunowie nieletniego czytelnika, własnoręcznym podpisem na karcie „druku zobowiązania czytelniczego” lub innym druku wskazanym przez pracownika Biblioteki.

II.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIBLIOTECE
1.    Administratorem danych osobowych jest  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku , ul. Batorego 10 ,48-250 Głogówek
2.    Administrator nie wyznaczył inspektora danych informacje można uzyskać pod nr. tel . 774069142 lub adresem e-mail : dkglogowek@interia.pl
3.    Dane osobowe pozyskiwane są w celu odzyskania udostępnionych zbiorów bibliotecznych, dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zniszczenia, świadczenia usług informacyjnych oraz do celów statystycznych.
4.    Dane osobowe są zbierane, przekazywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa (ustawowy wykaz danych podlegających przetwarzaniu przez biblioteki)
5.    Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane poza granice Polski
6.    Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, niepodlegania profilowaniu, zapomnienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego
7.    Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom  w sytuacji kiedy zezwalają na to przepisy lub osoba wyraziła na to pisemną zgodę.
8.    Dane osobowe użytkownika biblioteki są przechowywane po utracie przez niego tego statusu, przez rok. Odstępstwo od tej reguły może mieć miejsce wtedy , gdy użytkownik  jest dłużnikiem lub ciążą na nim wobec biblioteki zobowiązania innego rodzaju.
9.    Przy zapisie do biblioteki dzieci i młodzieży do lat 16 do zbierania i przetwarzania danych wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
10.    Czytelnik otrzymujący hasło „pierwszego logowania” zobowiązany jest do zmiany tego hasła. W przypadku zapomnienia hasła czytelnik powinien skontaktować się z dyżurnym bibliotekarzem.

  III . SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  KORZYSTANIA  ZE  ZBIORÓW  BIBLIOTECZNYCH

1.    W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Wolny dostęp do półek oznacza możliwość samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych i katalogu prowadzonego przez Bibliotekę.
2.    Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, uczy korzystania z katalogów.
3.    Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maks. 6 książek.
4.    Zbiory wypożycza się na okres 30 dni ( jeden miesiąc). W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony bądź skrócony przez pracownika biblioteki.
5.    Wypożyczenia i zwroty książek rejestrowane są przez bibliotekarza.
6.    W Miejskiej i Gminnej  Bibliotece Publicznej w Głogówku działa Czytelnia Internetowa . Korzystanie z Internetu jest bezpłatne, a zasady korzystania ustala odrębny regulamin.

III.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ZA  ZNISZCZENIE/ZAGUBIENIE  KSIĄŻKI

1.    Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2.    Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonej książki odpowiada Czytelnik.
3.    W przypadku zagubienia książki wypożyczonej, Czytelnik zobowiązany jest do
                  samodzielnego odkupienia tego samego tytułu i autora książki .
4.    O formie rekompensaty za zniszczone lub zagubione zbiory decyduje   upoważniony przez kierownika pracownik.
5.    Czytelnikom, którzy nie rozliczają się z wypożyczonych książek w terminie określonym w niniejszym Regulaminie wysyłane będą maksymalnie trzy ponaglenia listowne. W przypadku bezskuteczności ponagleń Biblioteka ma prawo do wyegzekwowania - w granicach przepisów prawa - zwrotu książki do biblioteki lub jej równowartości pieniężnej powiększonej o koszty poniesione przez bibliotekę z tytułu wyegzekwowania zwrotu książki, w tym wynajęcia firmy egzekwującej zadłużenia.

       
              V. UWAGI   KOŃCOWE
1.    Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach, na stale pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w takim przypadku podejmuje kierownik Biblioteki. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do organizatora Miejskiej i Gminnej  Biblioteki Publicznej.
2.    Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem od ogólnie przyjętych norm. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych.
3.    W przypadku skarg i wniosków kierownik Biblioteki przyjmuje w dni robocze, w godzinach otwarcia Biblioteki.
4.    Regulamin podlega wywieszeniu w siedzibie Biblioteki oraz na stronie internetowej Biblioteki.
5.    Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z zapisami Regulaminu przy rejestracji w Bibliotece.
6.    Wypożyczanie i udostępnianie zbirów Biblioteki jest bezpłatne.            REGULAMIN  CZYTELNI  INTERNETOWEJ
I. INFORMACJE  OGÓLNE
1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w Czytelni Internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby, po wcześniejszym porozumieniu z dyżurującym bibliotekarzem.
2. Czytelnia Internetowa czynna jest w godzinach pracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej. Nadzór informatyczny nad Czytelnią Internetową ma pracownik biblioteki.
II.    REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Osoby korzystające z Czytelni Internetowej rejestrowane są w zeszycie odwiedzin. W zeszycie zawarte są dane: data, godzina rozpoczęcia pracy, numer stanowiska komputerowego . Czytelnik dobrowolnie przekazuje swoje imię i nazwisko
2.    Dane osobowe podane przez osoby korzystające z Czytelni Internetowej podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych.

3.    Dane osobowe, podane przy rejestracji w zeszycie Czytelni Internetowej wykorzystywane są do celów statystycznych i naukowych lub spraw związanych z uszkodzeniem sprzętu/oprogramowania Czytelni Internetowej.
4.    Dane osobowe Czytelników przechowywane są zgodnie z zasadami Polityki Bezpieczeństwa  obowiązującej w Bibliotece
III.    ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ
1.    Stanowiska komputerowe służą do celów edukacyjnych (np.: pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych itp.) oraz rozrywkowych, przy czym cel edukacyjny jest priorytetowy. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.
2.    Użytkownik winien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Dyżurujący bibliotekarz służy poradą w korzystaniu ze stanowisk komputerowych oraz w wyszukiwaniu informacji, nie ma jednak obowiązku obsługiwania użytkownika lub udzielania mu stałej pomocy.
3.    Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych oraz wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych, w tym niedozwolone jest:
a)    pobieranie wszelkich plików muzycznych, filmów i innych, które stanowią własność autorską
b)    pobieranie oprogramowania z Internetu
c)    przeglądanie stron pornograficznych i o tematyce erotycznej oraz propagujących przemoc i zachowania społecznie niedozwolone
4.    Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian już w istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych oraz kopiowania na nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.
5.    Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.
6.    Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 60 minut. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas ten może zostać wydłużony. W przypadku większej liczby chętnych do skorzystania ze stanowiska komputerowego - czas może być skrócony do 30 minut.
7.    Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurującego bibliotekarza.
8.    Przy stanowisku komputerowym może znajdować się jedna osoba (w wyjątkowych przypadkach dwie osoby).
Użytkownicy są zobowiązani posługiwać się bardzo ostrożnie sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych - niezwłocznie zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
9.    Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną i finansową za powstałe z ich winy uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania.


IV.    ZAPISYWANIE  DANYCH  I  WYDRUKI

1.    Zapisywanie  jakichkolwiek dokumentów na dyskach komputerów jest zabronione.
2.    Do zapisania dokumentów Czytelnicy korzystają nieodpłatnie z nośników dostępnych w bibliotece (pen-drive). Niedozwolone jest korzystanie z prywatnych nośników danych.
3.    Istnieje możliwość wydruku materiałów, po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
V.    KOŃCOWE UWAGI
1.    W Czytelni Internetowej nie wolno spożywać posiłków.
2.    Podczas korzystania ze stanowisk komputerowych należy zachować ciszę.
Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
3.    Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4.    Osoby nie stosujące się do Regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z Czytelni Internetowej.
5.    Korzystanie z dostępu do Internetu jest bezpłatne.       

 1. Korzystanie z dostępu do Internetu jest bezpłatne.